Họp Mặt Forum

Started by cocodancer, March 19, 2003, 03:40:44 pm

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

A---ThaoVi

Họp đê ! Họp đê! Máu lắm roai !!!

dương_dx

các anh các chị ơi ,họp mặt như mấy lần trước thì không công bằng chút nào vì toàn tổ chúc ở HN(dù em bít vậy la tiện..........)tụi em o Tb thì làm sao có thể bay lên đó mà học được ,cũng khó có thể bỏ qua nữa....