Bài viết bị xóa do có nội dung ko còn phù hợp

Started by HoangGiang1710, October 05, 2010, 02:59:04 pm

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

HoangGiang1710

October 05, 2010, 02:59:04 pm Last Edit: September 27, 2011, 06:25:22 pm by HoangGiang1710
Bài viết bị xóa do có nội dung ko còn phù hợp
Website chính thức trường THPT Chuyên Thái Bình http://chuyenthaibinh.edu.vn

nazu_kid_1412

e kug la dan vu thu nhug ko phaj o vh.kho n0j max thag pan than e o tat vh m0j kho chu.e kug ve vh max lan.h0ag trag dax

Post Merge: December 21, 2010, 09:28:57 am

ma ah admjn dag h0k o dau z?

HoangGiang1710

December 25, 2010, 10:03:34 am #2 Last Edit: September 27, 2011, 06:25:42 pm by HoangGiang1710
Bài viết bị xóa do có nội dung ko còn phù hợp
Website chính thức trường THPT Chuyên Thái Bình http://chuyenthaibinh.edu.vn

nazu_kid_1412

uk.z thj d0g kua lu0n dj kug dk ah ak.e kug chag thax ma nao vao ka mak ju CTB thjeu j dan vh.p0n nax phan que hu0g oy.